Kunst til kirkeåret

Langfredag – Korsfæstelsen

 

1853 J A Jerichau bronzekrucifiks, opst udenf Jesuskirken 1891-98.jpg1851 J A Jerichaus Bronzestatue af den korsfæstede Jesus opstillet ved Jesuskirken 1898 som afløser for en kopi efter Michelangelos Mosesstatue.

Mattæus beretter, at ved den 9. time råbte Jesus højt fra korset: “Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?” og opgav ånden – Men da officeren og hans vagter så alt, hvad der skete på Golgata, sagde de: “Sandelig, han var Guds Søn”

Thorvaldsens danske arvtagere og konkurrenter var billedhuggerne H W Bisssen (1798 -1868)  og den lidt yngre J A Jerichau (1816-1883). Bissens hovedværk var Den tapre Landsoldat, Jerichaus hovedværk var Panterjægeren. Jerichau opnåede med Panterjægerens spændingsfyldte drama sit internationale gennembrud i 1840’erne. Hans obligatoriske studietid i Rom fandt sted fra 1838, hvor han blev hjerteligt modtaget af Thorvaldsen og introduceret til staden, men da Thorvaldsens allerede et par år senere rejste hjem til Kbh., havde Jerichau rig mulighed for at udvikle sine egne stilnuancer. Det betød et skridt i mere naturalistisk retning i forhold til mesterens klassicisme.

I begyndelsen af 1850’erne skabte Jerichau skulpturen Kristus på korset, der fra 1898 kom til at stå som et vartegn ved Jesuskirken i Valby. På den høje korspæl ses indskriften med initialerne for Jesus fra Nazareth, jødernes konge, som på en gang er en satirisk spot og en dyb bekendelse. Derunder møder os en skikkelse i en klassisk-harmonisk positur, men samtidig et ubærligt martret menneske, der hængende i armene med fastlåst brystkasse har måttet bøje sit hovede og udånde.

Nogle år senere indgik Jerichaus store krucifiks på kirkepladsen i en slagt dramatisk dialog med Niels Hansen Jacobsens Trold vejrer kristenblod.

Langfredag – tidligt om morgenen

1858 Jørgen Roed Sommersted, Ecce homo, Claus DSC07648.jpg

1858 Jørgen Roed "Ecce homo", Sommersted Kirke, Haderslev, foto Claus Jensen

“Han blev knust for vore synder… ved hans sår blev vi helbredt”… Sangen om Herrens lidende tjener Esajas 52 er den gammeltestamentlige læsning til langfredag. Den jødiske profettekst fortolkes i et kristent perspektiv som et prototypisk digt om Jesu stedfortrædende lidelse, ja næsten som en gammeltestamentlig drejebog for evangeliernes lidelseshistorie. Det er denne tekst, der er citeret i indskriften under alterbilledet fra Sommersted Kirke.

Tanken om den skyldfris lidelse på de skyldiges vegne forløfter vi os på. Men lidelsen findes overalt i vor verden, og vi gør hele tiden hinanden til syndebukke – i den mindre skala med mobbeofre, i den store skala som ofre for folkedrab. Den torterede Jesus bad for bødlerne: “Fader tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør!” Kristus lærte os, at Gud ikke er hævnens Gud, men har sat Jesus i verden som forsoningens tegn. Kan Jesu lidelse lære os at se, at vi ikke har Gud i ryggen, men har Gud foran vore øjne, når vi er medskyldige i, at mennesker bliver mishandlet?

Lige forud for langfredagens prædiketekst fortæller Mattæus at Pilatus ikke fandt nogen skyld hos Jesus, men dog overgav ham til henrettelse og til tortur i paladsgården: “Og de klædte ham af og hængte en skarlagenrød kappe omkring ham. Og de flettede en krone af trone og satte den på hans hoved og gav ham et rør i højre hånd; og de faldt på knæ for ham, drev spot med ham og sagde: ‘Hil dig jødekonge!’ Så spyttede de på ham og tog røret og slog ham i hovedet med det.” 

ECCE HOMO! Se, hvilket menneske!

Skildringen af den torterede Jesus har været et vigtigt  andagtsbillede i middelalder og renæssance, og som udvidet figurbillede var det et motiv for historiemalerne, – men det var faktisk et utypisk motiv i den danske guldalder, der søgte lysere temaer. Portræt – og genremaleren Jørgen Roed (1808-88) spændte motivmæssigt usædvanligt vidt. Han søgte på sit lange studieophold i Italien inspiration hos renæssancemalerne og i den katolske mangfoldighed af motiver fra Jesu fødsel til lidelsen og opstandelsen. Hele dette traditionelle motivregister omsatte Jørgen Roed gennem et langt liv i en lang tække altertavler til danske kirker, hvor han til forskel fra de fleste samtidige også skildrede Jesu tortur, korsbæring og korsfæstelse.

Natten til langfredag – i Getsemane Have

JESUS BEDER I GETSEMANE HAVE1836 Adam Müller Getsemane tidl altertavle i Øsby

1836 malede Adam Müller sin (fhv) altertavle til Øsby kirke, Haderslev.

FADER, OM DU VIL, SÅ TAG DETTE BÆGER FRA MIG. DOG SKE IKKE MIN VILJE, MEN DIN!

Ved skærtorsdagens indstiftelse af nadveren forudsiger Jesus både Judas’ forræderi og Peters fornægtelse. Derefter går han til Getsemane ved Oliebjerget sammen med de nærmeste, som han beder våge sammen med sig. Alligevel falder disciplene i søvn. I sin ensomhed og dødsangst knæler Jesus på jorden og anråber Gud om skånsel. Som et ekko af Fadervor slutter hans bøn dog med: “Ske din vilje”. Sjælekampen om lidelsens mening eller meningsløshed skrives i evangelierne derved ind i den større fortælling om Guds frelsesplan. Lukas (alene) tilføjer en sætning om, at en engel viste sig for Jesus og styrkede ham. –  Judas er allerede på vej med ypperstepræstens vagter og arrestordren.

På Adam Müllers maleri ser vi midt i billedmidten Kristus med en åben bedegestus og ansigtet vendt mod en metafysisk lyskilde. Tv i forgrunden ses sovende disciple, i baggrunden Judas og hans følge under månen.

Bønnen i Getsemane er et af 18tallets allerhyppigste motivvalg til alterbilleder, både hos Eckersberg og hos mange af hans elever så som Müller. Det er tid at slippe såvel barokkens patetiske dramatik som den tørre rationalisme til fordel for forkyndende billeder med en stilfærdig inderlighed.

Figurmaleren Adam Müller (1811-44) udførte billedet til Øsby Kirke i 1836. Han var bispesøn, men mindre interesseret i boglige studier, blev en hædret elev af C. W. Eckersberg, men også påvirket af J. L. Lund og nazarenergruppen i retning af from idealisme. Müller nåede at færdiggøre en halv snes værker med kristne motiver, hvoraf hovedværket til reformationsjubilæet “Luther på Rigsdagen i Worms” nu kan ses i Helligåndskirken på Strøget. Det lovende kunstnerliv blev kort. Tuberkulosen lagde den kun 32årige Adam Müller i graven.

Skærtorsdag – Nadverens indstiftelse

1829 Eckersberg Nadveren, Kgs Lyngby kirke, tidl tavle. Måske nationalmuseet .jpg

C W Eckersbergs nadverbillede fra 1829 tjente indtil 2012 som altertavle i 
Kgs. Lyngby Kirke. Det er i sig selv et værdifuldt billede, men et dårligt 
'match' med kirkens dominerende gotiske kalkmalerier. 
Efter at Chr. Lemmerz smukke marmorskulptur indtog kirkens kor, bliver 
Eckersbergs alterbillede opbevaret på Nationalmuseet.

“FRA NU AF SKAL JEG IKKE DRIKKE AF VINTRÆETS FRUGT, FØR DEN DAG JEG DRIKKER DEN SAMMEN MED JER I MIN FADERS RIGE”…

Fra jødernes påskemåltid er Jesus fortrolig med, at måltidets elementer har en mytisk, fællesskabsdannende symbolværdi, bundet til fortællingen om jøderens udfrielse. Nu tilføjer Jesus er ny betydning af brød og vin, bundet til fortællingen om hans eget offer af liv, legeme og hjerteblod. Det er en fortælling, som åbner sig mod evigheden, idet vinen iflg. Mattæus drikkes som en forsmag på Guds riges fest. Selvom Jesus er bevidst om forestående forræderi og død, er det ikke angst, han taler ind i de tilstedeværendes sind, men trøst  – idet han velsigner dette sansbare tegn for glæden, som Gud og mennesker i evighed skal være sammen om.

Jeg har valgt et maleri fra 1829 af C. W Eckersberg (1783-1853) af den sidste nadver, hvor Jesus står og holder sin afskedstale for de tolv, der sidder omkring et ovalt bord med hvid dug. Jesus taler både til disciplene og til Kgs Lyngby Kirkes menighed, idet han viser hen til sit løftede vinbæger. De opmærksomme og alvorlige mænd er portrætteret med stor individualitet. Den unge Johannes lyser af hengivenhed. De fleste ansigter er belyste, kun den mørke Judas bøjer sit ansigt væk fra lyset. Der er noget særligt på færde med lyset i dette billede. Det kan næppe forklares ved den søvnige loftsbelysning eller dennes refleks fra dugen. Med den ikonisk frontale Kristus i midteraksen og med det lys fra ham, der genfindes i de troendes ansigter, fremtræder billedet ophøjet og sakralt.  Eckersberg malede med omhu 22 alterbilleder, om end andre genrer havde hans større interesse.

Johan Ludvig Heiberg, der lige som nazarenergruppen i Rom havde smag for ‘katolske’ motiver med synliggørelse af det guddommelige, kritiserede Eckersberg for at male Jesus som ordets forkynder, hvor det virksomme ligger i det, der siges. – Man må medgive Heiberg, at der i 1800tallet skabtes mange ‘replikbilleder’, som en mindre bibelstærk kultur vel ikke har så let ved at afkode. – Men Eckersberg var for nøgtern til den fromme,  katolsk inspirerede ‘troens stil’ og pointerede, at tro ikke er en malemetode, og at der faktisk var sket fremskridt i kunsten siden Rafael.  Eckersberg fik betydelig gennemslagskraft hos en hel generation af danske kunstnere, som blev undervist i at male hverdagens motiver med naturefterlignende portrætter, skikkelser, landskaber, mariner, skyformationer og ikke mindst byprospekter og rum med perspektivisk konstruktion.

Nedenfor viser jeg et ældre nadverbillede fra 1600tallet, hvor altertavlens predella viser jødernes påske og den kristne påske side om side. Selve altertavlen er oprindeligt en reformatorisk katekismustavle med en kombination af tekst og korsfæstelsesbillede. Kun hovedfeltet er bevaret, men dette er  så til gengæld sat ind i en pyntelig barokramme med adelsvåben fra 1703. Hele herligheden, der altså er blevet til over et par århundreder, befinder sig i Volstrup Kirke, hvor den er fotograferet af Claus Jensen.

1600tallet jødisk og krisen påske, predella under Volstrup Kirkes altertavle, Claus Skærmbillede 2019-04-04 22.50.26.png

1600tallet fløjtavle omdannet 1709 Volstrup Claus DSC02562.jpg

 

 

Palmesøndag

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

“SE, DIN KONGE KOMMER TIL DIG, SAGTMODIG, RIDENDE PÅ ET ÆSEL”…

Endelig fejres Jesus som Messias, tiljublet af en feststemt folkemængde! – Men spejler de fremmødte mest deres egne dagsordener i den nye leder, mens det som Jesus har at give, er noget helt andet? Folks begejstring vil snart slå over i frustration og vrede, – ved vi bagklogt.

I middelalderlige fremstillinger har man somme tider snydt og anbragt Jesus på den stolte stridshingst, som man synes, han fortjente. Men nyere fremstillinger holder sig til tekstens ord (med GT citat) om det sagtmodige æselridt. Med en lidet heroisk fremtoning danner æselmanden et centrum af alvor i en ophidset verden. Rejsen til Golgata er begyndt.

Her har jeg valgt at vise en klassisk fortolkning ved Danmarks historisk mest feterede kunstner Bertel Thorvaldsen (1770-1844). Jesus lyser velsignelsen over skaren med dæmpet gestik i kontrast til de ekstatisk glade mennesker i følget, som Thorvaldsen har skildret med fascinerende variation. Stilen er klassicistisk med forbillede i  antikkens idealiserede og harmoniske figurer i smukt draperede klæder.

Billedhuggeren havde modtaget Kunstakademiets sølv- og guldmedaljer samt det store rejsestipendium, da han som 27årig bosatte sig i Rom, hvor han forblev igennem hele 40 år. Den succesfulde Thorvaldsen var en magnet for den danske gulalders kunstnere på (ud)dannelsesrejse. Opgaverne strømmede til ham, også i København, da han 6 år før sin død endelig gav efter for opfordringerne til at ‘komme hjem’. Hans mest kendte værker til fædrelandet er skulpturerne i Vor Frue Kirkes indre.

1839-40 modellerede Bertel Thorvaldsen forlægget til den 6,42 m lange frise 
"Kristi indtog i Jerusalem", der pryder muren udvendigt over hovedindgangen 
bag søjlefronten på Københavns Vor Frue. Det blev overladt til H.E. Freund
og hans elever at opmodellere gipsrelieffet i fuld størrelse. Måske en 
stakket trøst for Freund, der længe havde haft begrundet forventning om at 
få hovedansvaret og æren for hele udsmykningen. 
I det skyggefulde indgangsparti er kunstværket let at overse og svært at 
overskue, og indtrykket skæmmes af det trådnet, det af sikkerhedshensyn er 
forsynet med. 
Men gå inden for søjlerækken og se op - måske i anledning af palmesøndag.
Mange tak til Susanne Torgaard på Domkirkemuseet for foto.
1840 Thorvaldens gipsskitse opmodelleret af Freunds elever under opsyn af H E Freund og Thorvaldsen, hovedportal, facade Vor frue.pnge i Kbh.

1842 Bertel Thorvaldsen A574

På Thorvaldsens Museum ses yderligere ovenstående skitse af Thorvaldsen med 
en variation af den centrale del af motivet "Kristi indtog i Jerusalem"